Tijdens de studie is de invloedsfeer van de grondwateronttrekkingen op de omgeving analytisch berekend. Hierbij is de verplaatsing van thans aanwezige grondwaterverontreinigingen in het watervoerende pakket richting de onttrekkingsputten via een ‘worst-case’ benadering vastgesteld. Bij deze benadering is uitgegaan van een retardatiefactor van de meest mobiele verontreiniging.

Daarnaast is nagegaan of door grondwateronttrekking zetting- en/of droogteschades ontstaan. Verder is om een beeld te krijgen van de verzilting onderzoek gedaan naar het chloridegehalte in het te onttrekken grondwater.

De onderzoeksresultaten worden door ProRail gebruikt voor de verdere uitwerking van het ontwerp van de bluswatervoorzieningen en de hieraan verbonden contractvorming (engineering en uitvoering).