In opdracht van KNSF maakt Buro Antares in combinatie met Verhoeve Milieu & Water het voormalige bedrijfsterrein aan het Kruitpad in Muiden geschikt voor woningbouw.

Op het terrein van de voormalige kruitfabriek verrijst thans een ruim opgezette prachtige woonwijk met circa 1.300 eengezinswoningen en appartementen. In het woongebied blijft de oude structuur van het fabrieksterrein met verschillende waterlopen, bomenlanen en enkele fraaie historische industriële gebouwen behouden en is volop ruimte voor ruige natuur.

Verontreinigingssituatie

Het terrein is vanaf 1702 tot 2004 in gebruik geweest voor de productie van verschillende soorten kruit. Door deze activiteiten zijn op de locatie bodemverontreinigingen met kruitgerelateerde stoffen (niet-genormeerde energetische verontreinigingen zoals TNT) ontstaan die afhankelijk van de concentratie in de bodem een gevaar zijn voor verspreiding.

Daarnaast zijn over een groot deel van het terrein kleine spots met immobiele verontreinigingen aanwezig die te relateren zijn aan ophogen en/of verharden van de locatie. Deze verontreinigingen bestaan overwegend uit zware metalen en in mindere mate PAK, PCB en asbest. Incidenteel is een mobiele olieverontreiniging aanwezig.

De verontreinigingen in het ontwikkelingsgebied De Krijgsman Muiden vormden een belemmering voor de herinrichting en zijn gesaneerd. Hiermee is de locatie geschikt gemaakt voor het beoogde toekomstige gebruik, wonen met tuin en groenvoorziening.

Uitgevoerde saneringswerkzaamheden

Voor de locatie-ontwikkeling zijn tientallen immobiele spots ontgraven.

Verder zijn de grotere blokken springstof uit de bodem verwijderd. Hierbij zijn de grote blokken springstof door middel van watersnijden in kleinere stukken gesneden. Daarnaast is de vaste bodem rondom de verwijderde blokken springstof ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerkingslocatie. Om efficiënt, doeltreffend, snel en sturend te ontgraven is op locatie een proefruimte ingericht voor het op locatie uitvoeren van analytisch onderzoek om de aan- en afwezigheid van springstoffen in bodemmonsters vast te stellen.

Recent zijn een aantal asbestspots op een voormalig volkstuinencomplex verwijderd.

Een groot deel van het terrein is inmiddels ontwikkeld. Er wordt hard gewerkt om het resterende deel van het projectgebied geschikt te maken voor woningbouw.

Op dit moment wordt een grootschalige verontreiniging met springstoffen in het grondwater opgeruimd waarbij het vrijkomende proceswater probleemloos gezuiverd wordt tot schoon water wat voldoet aan de eisen van de waterkwaliteitsbeheerder.

Prestatie

Buro Antares heeft de diverse saneringsvoorbereidingen uitgevoerd en verzorgd de begeleiding en controle van de verschillende bodemsaneringswerkzaamheden.

Door de complexe verontreinigingssituatie, de tientallen te saneren verontreinigingspots en de grote hoeveelheden vrijkomende en te verwerken verontreinigde grond maakt het ontwikkelen van het gebied tot een prestatie van formaat.

Buro Antares is trost op de bijdrage die zij heeft mogen en kunnen leveren aan de ontwikkeling van De Krijgsman Muiden.